Høyder/sol

Hvordan er solforholdene ivaretatt?

Kommuneplanen for Lillestrøm stiller krav til solbelysning av uteoppholdsarealet, hvorav halvparten skal være solbelyst
21. mars kl. 15:00 (vårjevndøgn).

 

Det er utarbeidet sol- og skyggediagrammer i forbindelse med planarbeidet som redegjør for sol- og skyggesituasjonen på dette tidspunktet. Prosjektet har lagt vekt på å sikre gode solforhold gjennom hele dagen. Etableringen av byggegrunn i elven gir mulighet til plassering av store torg- og parkrom med øst-vest orientering, noe som gir gode solforhold både for- og ettermiddag.

 

Det sentrale strøket har gode solforhold hele dagen, særlig mellom kl. 10 og kl. 16.

 

Alle leiligheter vil ha mulighet for sol en eller annen gang i løpet av dagen. Flere av leilighetene vil ha mulighet til å få både morgen- og kveldssol.

 

Alle gårdsrommene vil ha sol på deler av arealet også ved vårjevndøgn. Ved å organisere bebyggelsen i en buet vifteform mot sørvest, hindrer man et homogent sol- og skyggebilde gjennom bydelen, men gir de respektive parker, torg og gater forskjellige solforhold gjennom ettermiddagen, samtidig som Skedsmo kommunes foretrukne måletidspunkt, er prioritert.

 

Områdets beliggenhet, sørvest for Nitelva, gir muligheten til å plassere relativt høy bebyggelse mot elva uten å skyggelegge uteområdene. Forklaringen er at etter kl. 12:00 faller mesteparten av skyggen fra disse husene på vannet.

 

Ny bebyggelse på Strandveien vil bare marginalt innvirke på sol- og skyggeforhold for tilliggende områder. Det er heller ikke bebyggelse eller landskapsformasjoner i næromgivelsene som vil påvirke solforholdene i området.

 

Nærheten til elven og mulighet for direkte speiling av himmel og sollys vil ytterligere forsterke solforholdene både på fellesarealer og fasader.

 

For videre lesing vises det til Illustrasjonshefte og Planbeskrivelse i dokumentarkiv.

Hva er maks byggehøyder?

Den forslåtte bebyggelsen har i gjennomsnitt i overkant av 5 etasjer, med variasjon mellom 4 og 6 etasjer. Gitt områdets nordøstre henvendelse mot Nitelva, er det foreslått noen høyere hus i østre del av området med henholdsvis 14 og 8 etasjer, dette for å kunne tilby et større spenn av boligtyper og for å gi området og Lillestrøm en annen - forhåpentlig ny og spennende - karakter.

 

For videre lesing vises det til Planbeskrivelse og Vurdering av byggehøyder mot elva i dokumentarkivet.

§