Om planene

Etablering av by

«En by er sammensatt av forskjellige typer mennesker, like mennesker kan ikke skape en by»

Aristoteles

 

I Strandveien skal vi bygge sammen by og natur ved å utvide Lillestrøm sentrum og ved å innlemme elva i byen.

 

Vi skal bygge en bydel med hjem for alle typer mennesker – rekkehus, hybler, toppleiligheter, toroms, studioleiligheter – store og små… og vi skal tilby Strandveienboerne torg, plasser, parker, promenader og brygger, samt butikker, kaféer, barnehage og samfunnshus – kort sagt: alle byens goder. 

 

Ved å fylle ut elva slik at tomta rommer en dobbel kvartalsrekke, kan vi etablere et sentralt strøk – en bilfri parkgate - i tillegg til Ruth Maiers gate og elvepromenaden. Slik deles området inn i sju klassiske bykvartaler som gir spillerom for byens liv og som åpner for den variasjonen av byrom og arkitektur som loves og forventes av en by. I denne strukturen får alle gater et fondmotiv, alle plasser og torg byromsdefinerende vegger rundt seg, og man vil oppleve å være i byen, ikke i utkanten…

Foto: ©MIR

Nøkkeltall

140 000 m² som kan huse 1 600 boligenheter
for inntil 4 000 personer.

 

75 daa byggegrunn, 
hvorav 26 daa utfylt elvegrunn.

 

Mellom 3 og 14 etasjer.

 

4 000 m² er satt av til handel 
og næringsvirksomhet.

 

8 trinns barnehage for 
over 100 barn.

Miljø

Prosjektet legger til rette for utvikling av en ny bydel i urban form, men i nær tilknytning til å på naturens premisser. 
Det legges opp til naturnær bebyggelse hvor elv og natur er viktige elementer. 
 
Med effektiv utnyttelse av arealet, og med investeringer i infrastruktur som prioriterer fotgjengere, syklister og løsninger for kollektivtrafikk fremfor privatbiler, er det et prosjekt som ivaretar langsiktig arealplanlegging for å imøtekomme fremtidige boligbehov i kommunene.  
 
I utbyggingen legges det til rette for at stedegne masser benyttes til utfylling, og det søkes å erstatte bortfall av habitater erstattes med nye forekomster. 
Boligprosjektet i Strandveien vil ha en naturlig nærhet til kollektive transportmidler som gjør at beboerne vil være mindre avhengige av privatbil mm. 

 

 

Les mer om miljø...

Trinnvis utbygging

Planforslaget beskriver et svært stort utbyggingsprosjekt.
Endelig ferdigstilelse forventes å ta inntil 20 år.
Fokus på en realistisk prosjektøkonomi samtidig som utbyggingen av viktig offentlig infrastruktur og natur- og miljømessige tiltak sikres.

 

Les mer om utbyggingstakt...

Folkehelse

Samfunnet opplever en økende andel av livsstilssykdommer.

Friluftsliv er en enkel vei til folkehelse.
Det er enkelt og billig og alle kan gå en tur.

 

Med stadig flere boende i byer, vil behovet for gangveier og grøntakser i urbane strøk øke.

En gangveiforbindelse over Nitelva som binder sammen Strømmen og Lillestrøm i en attraktiv gangakse, vil åpne for enklere tilgang til friluftsliv langs Nitelva og Sagelva. 
Det er i dag slike akser langs østsiden av Nitelva og langs Sagelva, men aksen mangler på vestsiden av Nitelva.

 

Les mer om folkehelse...

Sosial infrastruktur

Prosjektet tilfører en rekke positive kvaliteter i form av varierte møteplasser for lek og opphold for både små og store.

 

Les mer her...

Næring

Det er definert 4 000 m2 av arealet
til handel og næring.

Oppholdsrom og samfunnshus.
Matbutikk, nisjebutikker, serveringssteder
og fritidsrelatert næring.

Prosjektgruppa

HRTB AS Arkitektkontor har bistått Strandveien 1 AS gjennom hele prosjektperioden, og tegnet første utkast til plan i 2012.

 

SWECO AS har stått for plankompetanse og gjennomført alle konsekvensutredninger.

§